hoe we werken

Werkplan Stichting "De Vluchtheuvel"

Stichting “De Vluchtheuvel”

De Stichting “de Vluchtheuvel-Lunteren” is in 1983 gevormd als een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieén van de Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk, de Maranatha Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.

Onze missie: ‘Dienstbaar aan de naaste’

De Stichting heeft ten doel vanuit de grondslag te werken en gedreven vanuit haar overtuiging hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en een ieder, die dat nodig heeft. Alles in de ruimste zin van het woord. Dit doel tracht zij te bereiken door:

  • Het bevorderen van integratie en participatie van hulpbehoevenden door het organiseren van activiteiten.
  • Preventief eenzaamheid en isolement voorkomen en mantelzorgers ondersteunen.
  • Signaalpartner en gesprekspartner te zijn van o.a. maatschappelijke organisaties in het sociaal domein en meer specifiek in de nul Iijn.
  • Mensen te helpen in |ang- en kortdurende probleemsituaties.

Onze visie

Onze waarden en identiteit geven aan wie wij zijn en hoe ambitieus wij zijn. Ze geven aan op wie wij vanuit onze diaconale taak zijn gericht en wat wij uitdragen en aanbieden.

Onze huidige maatschappij is een uitdagende. We Ieven in een snel veranderende tijd met een terugtredende overheid. Meer en meer zal er een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het omzien naar elkaar. De Vluchtheuvel zal de komendejaren nog meer moeten werken aan activiteiten om te zorgen dat mensen niet in de knel komen. We moeten meer nadenken over de context, waarin iemand zich bevindt en dan de juiste zorg bieden. Dat betekent ook meer aandacht voor welbevinden en levensvragen. De bevolkingssamenstelling is veranderd, dat heeft consequenties voor de hulp die je kunt verwachten. Je hebt niet meer tien kinderen die zorg kunnen bieden.

De Vluchtheuvel Lunteren gaat graag de uitdaging aan om hulp en ondersteuning aan te bieden waar het kan en dienstbaar te zijn aan onze naaste.

Oriéntatie

Stichting “De V|uchtheuve|” organiseert opvang en activiteiten voorjong en oud. Het overkoepelend thema waar onze activiteiten onder vallen is: “Betrokken zijn op elkaar”.

Dat past bij onze uitgangspunten en diaconale taak. Ook hebben we onderzocht of de activiteiten niet door anderen gedaan worden en moeten de activiteiten gedragen kunnen worden door de vrijwilligers.

Voor alle activiteiten maken wij gebruik van de Muldersschuur aan de Roskammersteeg te Lunteren. In goede samenwerking met Stichting “De Muldersschuur is in een overeenkomst vastgelegd dat “De Muldersschuur” 3 dagen en avonden in de week gebruikt kan worden door “De V|uchtheuvel”. Daardoor hebben wij onze activiteiten kunnen optimaliseren en uitbreiden.

Daarnaast hebben wij contacten met andere organisaties, binnen en buiten Lunteren zoals “Lindehout”, de gemeente Ede, sociaal cultureel werk te Lunteren, “Malkander”, het Rode Kruis en het Leger des Heils, zorginstellingen en de scholen.

Wij zijn gericht op alle generaties in de samenleving en bieden activiteiten en ondersteuning aan.

wat we doen

Activiteiten "De Vluchtheuvel"

Zomer inloopochtenden

Samen met de PCOB (protestants christelijke ouderenbond) heeft “De V|uchtheuve|" organiseert in de Zomer 6 succesvolle inloopochtenden in ”de Muldersschuur", in de maanden juli en augustus 2019. Omdat vele inwoners van Lunteren de zomervakantie als stil ervaren, doordat kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn en men dus weinig bezoek krijgt, heeft "De V|uchtheuve|" organiseert de Vluchtheuvel-Lunteren deze bijeenkomsten. Afgelopen maanden juli en augustus werden in 2018 zes maal door verschillende personen een praatje gehouden. Via de lokale pers, “De Lunterse krant" en "Het Verhaa|", berichten wij wekelijks over het programme . Wij rekenen ook ditjaar weer op gemiddeld tussen de 40 en 50 bezoekers. Dankzij onze vrijwilligers kunnen deze activiteiten worden georganiseerd. Het initiatief wordt tevens gesteund door de Lunterse middenstand door het schenken van een traktatie.

Hebt u vragen? Mail of bezoek ons.

Bezoekadres

Roskammersteeg 5
6741 BV Lunteren

Postadres

Postbus 199
6741 AD Lunteren

Digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Vluchtheuvel

© 2021 – Stichting “De Vluchtheuvel – Lunteren” – Alle rechten voorbehouden

Met

gebouwd door Rogine & Wim van Ede