hoe we werken

Werkplan Stichting "De Vluchtheuvel"

Stichting “De Vluchtheuvel”

De Stichting “de Vluchtheuvel-Lunteren” is in 1983 gevormd als een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieén van de Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk, de Maranatha Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.

Onze missie: ‘Dienstbaar aan de naaste’

De Stichting heeft ten doel vanuit de grondslag te werken en gedreven vanuit haar overtuiging hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en een ieder, die dat nodig heeft. Alles in de ruimste zin van het woord. Dit doel tracht zij te bereiken door:

  • Het bevorderen van integratie en participatie van hulpbehoevenden door het organiseren van activiteiten.
  • Preventief eenzaamheid en isolement voorkomen en mantelzorgers ondersteunen.
  • Signaalpartner en gesprekspartner te zijn van o.a. maatschappelijke organisaties in het sociaal domein en meer specifiek in de nul Iijn.
  • Mensen te helpen in |ang- en kortdurende probleemsituaties.

Onze visie

Onze waarden en identiteit geven aan wie wij zijn en hoe ambitieus wij zijn. Ze geven aan op wie wij vanuit onze diaconale taak zijn gericht en wat wij uitdragen en aanbieden.

Onze huidige maatschappij is een uitdagende. We Ieven in een snel veranderende tijd met een terugtredende overheid. Meer en meer zal er een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het omzien naar elkaar. De Vluchtheuvel zal de komendejaren nog meer moeten werken aan activiteiten om te zorgen dat mensen niet in de knel komen. We moeten meer nadenken over de context, waarin iemand zich bevindt en dan de juiste zorg bieden. Dat betekent ook meer aandacht voor welbevinden en levensvragen. De bevolkingssamenstelling is veranderd, dat heeft consequenties voor de hulp die je kunt verwachten. Je hebt niet meer tien kinderen die zorg kunnen bieden.

De Vluchtheuvel Lunteren gaat graag de uitdaging aan om hulp en ondersteuning aan te bieden waar het kan en dienstbaar te zijn aan onze naaste.

Oriéntatie

Stichting “De V|uchtheuve|” organiseert opvang en activiteiten voorjong en oud. Het overkoepelend thema waar onze activiteiten onder vallen is: “Betrokken zijn op elkaar”.

Dat past bij onze uitgangspunten en diaconale taak. Ook hebben we onderzocht of de activiteiten niet door anderen gedaan worden en moeten de activiteiten gedragen kunnen worden door de vrijwilligers.

Voor alle activiteiten maken wij gebruik van de Muldersschuur aan de Roskammersteeg te Lunteren. In goede samenwerking met Stichting “De Muldersschuur is in een overeenkomst vastgelegd dat “De Muldersschuur” 3 dagen en avonden in de week gebruikt kan worden door “De V|uchtheuvel”. Daardoor hebben wij onze activiteiten kunnen optimaliseren en uitbreiden.

Daarnaast hebben wij contacten met andere organisaties, binnen en buiten Lunteren zoals “Lindehout”, de gemeente Ede, sociaal cultureel werk te Lunteren, “Malkander”, het Rode Kruis en het Leger des Heils, zorginstellingen en de scholen.

Wij zijn gericht op alle generaties in de samenleving en bieden activiteiten en ondersteuning aan.

wat we organiseren

Activiteiten "De Vluchtheuvel"

zomer inloopochtenden

Samen met Lunteren Actief, en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) organiseren wij in de zomermaanden extra activiteiten. Enkele voorbeelden: info-ochtend Remeker kaas, info-ochtend Bijenvereniging Lunteren, Tussen Kunst en Kitsch, Roofvogelshow. Deze bijeenkomsten worden afwisselend in het Westhoffhuis of de Muldersschuur georganiseerd. Er komen vaak een 40 tot 50tal bezoekers per bijeenkomst. Veel inwoners weten ons te bereiken voor deze speciale activiteiten. Samen met de aangesloten organisaties brengen wij daarover een folder uit

Hospice de Morgenster

Enkele jaren geleden ontstond er naar aanleiding van vragen vanuit de Lunterse gemeenschap een initiatief vanuit de gezamenlijke kerken in Lunteren (verenigd in de Vluchtheuvel) om in Lunteren een hospice op te zetten. Na een intensief traject waarin er een mooie samenwerking ontstond tussen de Vluchtheuvel en Opella werd er in de Honskamp een appartement ingericht waar mensen terecht kunnen voor professionele begeleiding tijdens hun laatste levensfase. Naast een specialistisch team van verzorgenden en verpleegkundigen van Opella, zijn er ook vele vrijwilligers die de gasten (en hun naasten) begeleiden. Al snel bleek er behoefte te zijn aan meer ruimte en werd er een tweede appartement ingericht.

Ouderen inloopochtenden

Samen met de PCOB (protestants christelijke ouderenbond) heeft “De V|uchtheuve|" organiseert in de Zomer 6 succesvolle inloopochtenden in ”de Muldersschuur", in de maanden juli en augustus 2019. Omdat vele inwoners van Lunteren de zomervakantie als stil ervaren, doordat kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn en men dus weinig bezoek krijgt, heeft "De V|uchtheuve|" organiseert de Vluchtheuvel-Lunteren deze bijeenkomsten. Afgelopen maanden juli en augustus werden in 2018 zes maal door verschillende personen een praatje gehouden. Via de lokale pers, “De Lunterse krant" en "Het Verhaa|", berichten wij wekelijks over het programme . Wij rekenen ook ditjaar weer op gemiddeld tussen de 40 en 50 bezoekers. Dankzij onze vrijwilligers kunnen deze activiteiten worden georganiseerd. Het initiatief wordt tevens gesteund door de Lunterse middenstand door het schenken van een traktatie.

Initiatief Jonge Moeders (Bakkie Kroost)

Er zijn signalen ontvangen dat er bij ( jonge) moeders behoefte bestaat aan onderling contact. Samen onder het genot van een kop koffie praten over alledaagse dingen en mogelijk problemen met elkaar delen. De eerste bijeenkomst was een voorzichtige start , maar daarna bleek er inderdaad animo voor te zijn. Elke 2e maandag van de maand is er een ontmoeting in de Muldersschuur.

Vrouwen koffieochtend Hart & Hand

Al zeker 20 jaar bestaat er een vrouwenochtend in Lunteren vanuit de Vluchtheuvel. De naam: ”Hart & Hand” verwijst naar het tweeledig doel van de vrouwenochtend. We zijn bezig met ons hart en met onze handen. Dit uit zich hierin dat we een deel van de morgen besteden aan het samen bidden en lezen en overdenken van een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een thema (Hart) Daarnaast zijn we ook op een creatieve manier bezig. Dit creatieve deel verzorgen we per toerbeurt (Hand) De ochtenden staan open voor alle vrouwen. De ochtenden worden meestal door 10 vrouwen bezocht en zij komen 2 keer per maand op een donderdagochtend in “de Muldersschuur” bij elkaar.

Hulp aan kinderen in lastige situaties door steungezinnen (Buurtgezinnen)

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de professional afspraken over de inhoud van de ondersteuning. “De Vluchtheuvel” heeft hierover in 2020 contact met de gemeente Ede en “Buurtgezinnen” gezocht. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan. De Vluchtheuvel heeft jarenlange ervaring gehad met het werken met gastgezinnen. De coördinator krijgt hierbij steun van een 5 tal vrijwilligers vanuit de verschillende kerken met het werven van steungezinnen. Dit project is met succes opgestart in januari 2021. Dit heeft inmiddels geresulteerd in meerdere plaatsingen. Daarnaast heeft de Vluchtheuvel Lunteren ook contacten met Choice4life uit Ede voor de opvang van tienermoeders.

Kerst-Inn (en jonge vrijwilligers)

Op Tweede Kerstdag wordt met veel belangstelling een maaltijd georganiseerd in het Westhoffhuis. Deze dag bieden wij warmte en gezelligheid aan mensen bij wie het er naar uitziet dat ze de kerstdagen alleen zullen doorbrengen. Dat kunnen oudere echtparen zijn maar ook alleenstaande ouders met een kind. De inloop is vrij, maar voor het diner moet men zich opgeven. De Kerst-Inn wordt mogelijk gemaakt door: “ Het Westhoffhuis” (SSCVL), “De Vluchtheuvel”, de Lunterse kerken, diverse sponsoren en niet te vergeten veel vrijwilligers.

Hebt u vragen? Mail of bezoek ons.

Bezoek- en Postadres

Roskammersteeg 5
6741 BV Lunteren

Digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Vluchtheuvel

© 2021 – Stichting “De Vluchtheuvel – Lunteren” – Alle rechten voorbehouden

Met

gebouwd door Rogine & Wim van Ede